» Pi Dental » Általános kereskedelmi feltételek

A PI Dental Fogászati Gyártó KFT . Általános Szerződési Feltételei

(Értékesítési, szállítási és fizetési feltételek):

 1. Ezekben a feltételekben a következő szavak a következőket jelentik:
  1. "A Válllalat" -PI Dental Fogászati Gyártó KFT, 1141 Budapest Szugló u. 83.-85.
   (Cégjegyzék szám 01-09-690-378)
  2. "A vevő" – azt a személyt, céget, vagy vállalatot jelenti, amellyel a Vállalat szerzodésre lép.
  3. "Az áru" – Azt a cikket, vagy dolgot, vagy szolgáltatást jelenti, amely a szerződés tárgyát képezi.
 2. Ezek a szerződési feltételek vonatkoznak minden, a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. és a Vevő között létrejövő értékesítési és vásárlási tranzakcióra. Semmilyen, a vevő által beterjesztett, és a jelen feltételeknek ellentmondó feltétel sem képezheti részét a Szerződésnek, kivéve, ha a Vállalat Igazgatója ehhez írásban külön hozzájárult.
  1. Bármely a Vevő által benyújtott ajánlat meghívásnak minősül, és nem ajánlatnak. A Vevő által szóban vagy írásban adott megrendelés ajánlatnak számít, és Szerződés akkor jön létre, ha a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. ezt az ajánlatot írásban elfogadja, megerősíti (visszaigazolja) ennél nem előbb. A Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. csak a jelen Szerződéses feltételekkel összhangban lévő ajánlatot fogad el.
 3. Minden feladásra, vagy szállításra megadott határidő csak becslés, és bár a PI Dental Fogászati Gyártó KFT megtesz minden tőle telhetőt, hogy ezen becsléseket betartsa, Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. nem felelős azért, ha ezeket a becsléseket nem tudja betartani, és nem felelős az ebből következő közvetlen, vagy következményi károkért sem.
 4. Hacsak a Szerződés más megállapodást nem tartalmaz, az áruk ára nem tartalmazza a szállítás költségét a megállapodott szállítási helyre. Abban az esetben, ha az áru ára tartalmazza ezt a költséget, a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. nem felel semmilyen, a szállítás közben történt sérülésért, részleges vagy teljes hiányért, elveszésért, kivéve, ha az ilyen sérülés, vagy hiány a feladás időpontjában feljegyzésre került a vonatkozó szállítólevélen, és ezt 2 napon belül írásban jelezték a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT./ vagy, ha az áru egyáltalán nem érkezett meg, ezt a feladástól számított 7 napon belül jelezték a PI Dental Kft-nek..
 5. A jelen feltételek egyéb pontjaitól függoen a szerzodés nem mondható fel a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. elozetes írásos hozzájárulása nélkül, melynek feltétele, hogy a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. mentesüljön a törlés(szerzodés megszünés) idopontjáig felmerült minden költség megfizetése alól. Ha a Vevo mondja fel a szerzodést az annak tárgyát képezo bármely áru vonatkozásában, köteles megtéríteni a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. -nek az arra az árura fordított munkát, időt és az azzal kapcsolatban felmerült költségeket, egy szokásos mértékű haszonnal együtt.
 6. Minden ajánlott ár a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. -nek az ajánlatadás időpontjában érvényes ára, és aktuális termelési költségeken alapul. A rendelések csak akkor kerülnek elfogadásra, ha a Szerződés szerint fizetendő tényleges ár a számlázás időpontjában érvényes Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. által meghatározott ár. Ha a Vevő bármilyen külön utasítása miatt, vagy az utasításokban elkövetett valamilyen hiba, vagy hiányosság miatt bármilyen külön költség merül fel, vagy, ha a Vevő az áru speciális ellenőrzését, vagy a specifikáció, vagy a design bármilyen módosítását kéri, a Vevő köteles viselni az ezzel kapcsolatos külön költségeket.
 7. A fizetésre a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. ajánlatában megadott időpontban, vagy időpontokban kerül sor. Ha az ajánlatban ilyen nem szerepel, akkor minden árut, illetve az árukkal összefüggő szolgáltatásokat teljes mértékben ki kell fizetni a legkésőbb, a visszaigazolásban megadott szállítási időpont előtt 3 munkanappal. Ha a fizetés külön megállapodás alapján részletekben történik, bármely részletfizetési késedelm esetén minden további részlet kifizetése azonnal esedékessé válik.
  1. A vevőnek gondoskodnia kell az áru fogadásáról, ideértve a munkaerőt és a megfelelő kirakó berendezéseket. Ha a Vevő nem fogadja az árut, vagy a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. a Vevő tevékenysége, vagy hanyagsága( mulasztása) miatt nem tudja leszállítani az árut a szokásos munkaidő alatt, a Vevőnek meg kell térítenie a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. számára az áru újra-kiszállításával kapcsolatban felmerült minden költséget.
 8. A Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. bármilyen felelőssége csak akkor kerülhet szóba, ha a Vevő egyébként szigorúan betartotta minden fizetési, és egyéb kötelezettségét. A Vevő nem jogosult visszatartani a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. számára szerződés szerint, vagy más okból kifizetendő összegeket akkor sem, ha reklamációt jelentett be a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT.-vel szemben.
 9. Abban az esetben, ha nem a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. szállítja az árut megállapodás alapján, hanem a Vevő gondoskodik annak szállításáról, az áru az átadás helyén és időpontjában kerül a Vevő tulajdonába, az összes jog és kötelezettség átvételével. Tehát áruval kapcsolatos összes kockázat, vagy az árut szállításkor ért sérülésből származó összes kár a Vevőt terheli.
 10. Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. a Vevőnek minden árut a következő feltételek mellett szállítja le:
  1. A leszállítás ellenére az áru tulajdonjoga a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT.marad, amíg az adott áru ellenértékét, vagy bármely más aktuális tartozást, amellyel a Vevő elmaradásban van a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT.-vel szemben a Vevő maradéktalanul ki nem fizeti.
  2. Nem fizetés esetén, ha a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. ezt igényli, a Vevő visszaszállítja az árut a PI Dental Kft-hez, vagy lehetővé teszi, hogy a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. rendelkezhessen az áru felett, valamint visszavonhatatlan jogot biztosít a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT.-nek, hogy alkalmazottjai, vagy ügynöke révén járművel, vagy más formában, bármely ésszerű órában belépjen a Vevő helyiségeibe, ahol az áru tárolja.
 11. Anélkül, hogy ez egyéb jogait és kárigényeit érintené, Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. jogosult teljes egészében, vagy részben felmondani bármely és minden Szerződést a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. és a Vevő között, vagy felfüggeszteni bármely további szállítást bármely szersződésre vonatkozóan, ha az alábbi esetek közül bármelyik előáll:
  1. Ha a Vevő bármely okból nem fizetett ki egy már lejárt tartozást a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. -nek.
  2. Ha a Vevő visszautasítja a leszállított áru átvételét, vagy (ha ilyen megállapodás van) nem vesz át valamilyen árut a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. telephelyén.
  3. Ha a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. valamilyen okkal kételkedik a Vevő hitelképességében.
  4. Ha a Vevő eszközei, vagy vállalásai felett csődgondnok, felszámoló biztos, vagy más kijelölt felügyelő rendelkezik, vagy, ha a Vevő megállapodásra jut hitelezőivel, vagy más módon bizonyul fizetésképtelennek.
  5. Ha a Vevő a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. -vel kötött bármely szerződése bármely előírását megszegi:
   A Pi Dental Fogászati Gyártó KFT.jogosult a szerződés felmondására, vagy felfüggesztésére addig az időpontig, amíg a felmondásra, vagy felfüggesztésre okot adó esemény, vagy mulasztás nem szűnik meg, vagy nem kerül jóvátételre. A szerződés bármilyen felfüggesztése esetén a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. jogosult a szállítások újrakezdésének feltételeként bármilyen további szállításért előrefizetést kérni.
 12. A Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. felelőssége az áru kijavítására, cseréjére, valamint az árukhoz kapcsolódó szolgáltatások hibáinak helyrehozására korlátozódik. Az ilyen, javításon, vagy helyrehozáson kívül A Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. és annak alkalmazottjai és ügynökei nem felelnek semmilyen - akár közvetlen, akár következményi, akár különleges - sérülésből bekövetkezett veszteségért, vagy kárért, függetlenül attól, hogy mi okozta:
  1. A Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. vagy alkalmazottai részéről tanúsított bármilyen hanyagság (kivéve, ha ezek halált, vagy személyi sérülést okoztak). Vagy
  2. A Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. teljesítette, vagy nem teljesítette, vagy megszegte bármely, a Szerződésből eredő kifejezett, vagy hallgatólagos kötelezettségét. Vagy
  3. Bármely áru szállítása, felszerelése, javítása és/vagy karbantartása. Vagy
  4. Bármely áruban jelentkező bármilyen hiba
  5. Bármely, a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. által adott, az áru, vagy valamely alkatrész minőségét, teljesítményét, használatát, vagy felszerelését érintő tanács, értelmezés. Fenntartva a fentieket, ha van valamilyen hiba a leszállított, de nem a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. által gyártott áruban, a Vevő (feltéve, hogy a Vevő betartott minden, a garanciában, vagy jótállásban szereplő feltételt és előírást) jogosult igénybe venni minden, a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. számára a gyártó, vagy szállító által biztosított garanciát, vagy jótállást. A Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. a hibáról értesíti a gyártót, vagy szállítót, és megkísérli érvényesíteni a garanciát, vagy jótállást a Vevő számára, de a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. további felelősséget nem visel az ilyen hibákért.
 13. A Vevő minden olyan felelősség alól mentesíti a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT.-t (beleértve a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. hanyagságán alapuló felelősséget is), amelyet bármely harmadik fél kezdeményezhet a a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. ellen (ideértve korlátozás nélkül a Vevő bármely alkalmazottját, vagy ügynökét, vagy az áru, vagy annak valamely részének bármely további megvásárlóját, bérlőjét, vagy más használóját) a Szerződés teljesítésének, vagy nem-teljesítésének, vagy megszegésének közvetlen, vagy közvetett következményeként, vagy az áru, vagy annak bármely részének gyártásával, vagy szállításával kapcsolatosan, vagy az áruhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan.
 14. A Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződés bármely pontjának késői teljesítéséért, vagy nem teljesítéséért, ha azt részben, vagy egészben "Vis Major" okozta. A "Vis Major" kifejezésbe értendő háború, sztrájk, üzemfoglalás, baleset, tűz, anyaghiány, vagy bármely más olyan esemény, amely a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. közvetlen befolyásán kívül esik.
 15. A PI Dental Kft. semmilyen mulasztása, vagy késlekedése atekintetben, hogy érvényesítse a Szerződésben foglalt jogait, nem tekinthető az ilyen jogokról történt lemondásnak, és egy ilyen jog, vagy annak részleges gyakorlása nem zárja ki annak bármely más, vagy további gyakorlását. Ha a Szerződés bármely pontja megsértésre kerül, és a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. lemond ezzel kapcsolatos jogainak érvényesítéséről, ez nem érinti a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. ilyen jogának érvényesítését bármely további szerződés-sértés, vagy -sértések esetén.
 16. Ezek a Szerződéses Feltételek teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak a Szerződés felmondása esetén is az ilyen felmondás után addig, amíg szükséges, hogy a Szerződésesi Feltételek teljes mértékben érvényesülhessenek.
 17. A Szerződés értelmezése a magyar jog szerint történik, a magyar jog irányadó a Szerződés vonatkozásában, és a magyar bíróság a kizárólagosan illetékes bíróság a Szerződéses Feltételek tekintetében.
 18. A Szerződés pontjainak megnevezése csak kényelmi célokat szolgál, és semmilyen módon nem érinti azok értelmezését.
 19. A Szerződéses Feltételek egyes pontjaiban, vagy alpontjaiban foglalt kötelezettségek külön kötelezettségekként kezelendők, és mint ilyenek egyenként alkalmazhatók, és ha egyes pontok és alpontok egyes esetekben nem alkalmazhatók (érvényesek), az nem érinti maradék pontok alkalmazhatóságát.
 20. A Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. feltételezi, hogy a Vevő betartott minden vonatkozó törvényt, szabályt és más kormány- vagy helyhatósági előírást. Az, hogy a Vevő beszerezzen minden szükséges engedélyt, jóváhagyást, előfeltétele annak, hogy a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. a Szerződést, vagy az abból eredő bármely kötelezettségét teljesítse.
 21. A jelen Szerződéses Feltételeket a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. saját, valamint minden alkalmazottja és ügynöke érdekében kötötte ki, és alkalmazásuk a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. valamint minden alkalmazottja és ügynöke védelmében történik. A Vevő vállalja, hogy nem perel és nem indít semmilyen keresetet a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. egyetlen alkalmazottja, vagy ügynöke ellen semmilyen, az alkalmazott, vagy ügynök által elkövetett állítólagos hanyagság, vagy más hiba miatt a Szerződés végrehajtásával, végrehajtásának elmulasztásával, vagy megszegésével kapcsolatosan.
 22. A Vevő azzal, hogy rendelést ad a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT.-nek, elfogadja, illetve hozzájárul a következőkhöz:
  1. Ez egy üzleti tranzakció, amelyben mindkét fél szabad akaratából vesz részt.
  2. A jelen Szerződéses Feltételekben vannak olyan kikötések, amelyek kizárják, korlátozzák, vagy módosítják a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. alkalmazottainak és ügynökeinek felelősségét.
  3. A jelen Szerződéses Feltételekben, vagy a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. üzleti tevékenysége során megajánlott árak és költségek a jelen Szerződéses Feltételekben kifejtett felelősség-kizárásokon, és -korlátozásokon alapulnak. Azon az alapon, hogy a Vevő megpróbálhatja újratárgyalni a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. által ajánlott árakat, a Vevő és a Pi Dental Fogászati Gyártó KFT. elfogadja, hogy a jelen Szerződéses Feltételekben szereplő, a felelősséget érintő kizárások és korlátozások ésszerűek.
BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó
Visszaigazoló e-mail
Ajánlatkérés

Ajánlatkérés küldéséhez be kell jelentkeznie

Regisztráció