SERGO DENTAL Ltd. / Tashkent, Uzbekistan

SERGO DENTAL Ltd.

Bobur Street16/2
Tashkent, 700100
Uzbekistan

Tel + Fax: 998 71 3615408
E-mail: sergo-dental@mail.ru
www.sergo-dental.com