K & H DENTAL / Novi Sad, SERBIA

K & H DENTAL

Kozaracka 18
2100 Novi Sad
SERBIA

Tel + Fax: +381 21 842985
E-mail: khdental@eunet.rs
www.khdental.co.rs